<< Back : Next >>

ร่วมงานกับเรา

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมความเย็น ระบบแแช่แข็งถนอมอาหาร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ให้โอกาสคุณแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความคิดริเริ่ม และคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ต้องการแข่งขันกับตัวเอง และพร้อมที่จะก้าวไปกับบริษัท เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และรองรับการเติบโต การขยายธุรกิจของบริษัท ในตำแหน่งดังนี้


โปรแกรมเมอร์ ( SCADA ) - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวะคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 24-35 ปี
 • มีความรู้ และเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET หรือ Visual C++.NET
 • สามารถออกไซต์งานต่างจังหวัด ชั่วคราวได้
 • มีแนวคิดที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหา หรือรู้จักใช้เทคโนโลยี หรือเทคนิคใหม่ ๆ มาทำให้โปรแกรมที่เขียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม , Application ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย , ดูแลวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ , จัดทำคู่มือการทำงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมเมอร์ ( ERP ) - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวะคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 24-33 ปี
 • สามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลได้ดี และใช้ SQL Command ได้ดี

นักวิชาการด้านระบบปรับอากาศและทำความเย็น - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาหาร , สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย /หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power point
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

วิศวกรไฟฟ้าโครงการ - 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 23-30 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ PLC

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า
 • ออกแบบเขียนโปรแกรม PLC
 • ควบคุมงานโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

วิศวกรเครื่องกล - 4 อัตรา

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย 
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป 
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป 
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ 
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 

 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นการชั่วคราว
 • มีใจรักในงานบริการ 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

วิศวกรประเมินราคา - 5 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ,เครื่องต้นกำลัง ,ไฟฟ้ากำลัง ,อุตสาหการ , สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/ หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • Microsoft Word , Excel , Power Point
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ ด้านประเมินราคา ระบบเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรบริการ - 3 อัตรา

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • ทำงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ/ชั่วคราวได้
 • มีความรู้ด้านระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรเขียนแบบ / พนักงานเขียนแบบ - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมเครื่องกล , สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า ,เครื่องกล
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถเขียนแบบไฟฟ้า และเครื่องกลได้ - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

ช่างไฟฟ้า - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช. - ปวส.
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 21-35 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานตามโครงการ ที่จังหวัดต่าง ๆ ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกร ดูแลผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักรโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ช่างเทคนิคบริการ - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
วุฒิปวช. -ปวส. สาขาเครื่องกล, เทคนิค, อื่นๆ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 18-30 ปี
 • ทำงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ/ชั่วคราวได้

ช่างเทคนิคติดตั้ง - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาเครื่องทำความเย็น, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 18-30 ปี
 • ทำงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ/ชั่วคราวได้

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ, Graphic design, Multimedia หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบเว็บไซต์ด้วย HTML, PHP, Flash, CSS and JQuery
 • มีทักษะในการใช้ Dreanweaver, Flash, Photoshop, Illustrator อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา และดูแลเว็บไซต์ของบริษัท ให้สวยงาม ถูกต้อง สะดวกในการใช้งาน
 • อัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 • ออกแบบงานกราฟฟิคตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานทั่วไป ประจำโรงงาน (รายวัน) - 10 อัตรา

วุฒิการศึกษา
- ป.6 - ม.3 - ม.6
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 22-35 ปี

ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ (ประจำโรงงาน) - 5 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ประถม 6 - ปวส.
คุณสมบัติ
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมอาร์กอน เชื่อมท่อแก๊ส ถังความดัน ท่อทองแดงได้
 • มีความรู้ด้านงานประกอบระบบทำความเย็น และงานโลหะแผ่น
 • มีประสบการณ์ และใบทดสอบฝีมือเชื่อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัคร พร้อมสัมภาษณ์ได้ที่โรงงาน

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน ลำลูกกา คลอง 8) - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช. - ปริญญาตรี
คุณสมบัติ

*** ปฏิบัติงานที่โรงงาน กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ตั้งอยู่ที่โครงการอรดาแฟคตอรี่ ลำลูกกาคลอง 8 *** 

 • งานซ่อม-บำรุง อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง 
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่
สำนักงานใหญ่
10, 12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2184-0055
e-mail : hr@itc-group.co.th
โรงงาน
84/12 โครงการอรดาแฟคเตอร์รี่ หมู่ 4
ถ.ลำลูกกา (คลอง 8) ต.ลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-987-0235