กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. นอกจากจะรับเหมาติดตั้งงานธุรกิจเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็นแล้ว ยังดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดน้ำยาเพื่อทำความเย็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเล ไก่แช่แข็ง ไอศกรีม ผลไม้ หรือพืชไร่ รวมไปถึงเครื่องแช่แข็งชนิดต่างๆ เครื่อง I.Q.F. และเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ

          สำหรับการบริการหลังการขาย กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. เป็นบริษัทแรกที่ได้นำวิทยาการอันทันสมัย เพื่อบริการแก่ลูกค้า อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระยะไกล “ITCLink” ชนิดไร้สาย เพื่อทำการตรวจสอบพร้อมควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็น และระบบทำความเย็นที่ออกแบบจัดหาให้จะเน้นหนักไปถึงความปลอดภัย และคุณภาพของมาตรฐานที่สูงมาก “... ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร เป็นองค์ความรู้เฉพาะ ที่นอกจากความรู้ทางด้านวิศวกรรมแล้ว ผู้ให้บริการจะต้องรู้จักธรรมชาติของอาหารแต่ละประเภทเป็นอย่างดี ว่าในการผลิต หรือการเก็บรักษาจะต้องมีตัวแปรและองค์ประกอบอะไรบ้าง ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น ยังคงความสด ใหม่ สะอาด รสชาติไม่เปลี่ยนแปลงและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยสภาพไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์อาหาร ...”

          การดำเนินธุรกิจของ ITC จึงไม่สามารถใช้เพียงศาสตร์ทางวิศวกรรมเท่านั้น การเข้าใจถึงองค์ความรู้ เกี่ยวข้องทุกด้านประกอบกันเข้าเป็นการให้บริการของ ITC จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ภายใต้พันธกิจ แนวคิด และปรัชญาการบริหารของผู้บริหารองค์กร

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการทำความเย็น (Front Runner in Refrigeration Technology)

 

พันธกิจ

ITC : International Technology and Commercial Company

การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกมาถ่ายทอดให้กับวงการเครื่องเย็นไทย และนำสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลก

ITC : Improved Technology and Cost Down

การนำเอาเทคโนโลยีและข้อมูลจากต่างประเทศที่เชื่อถือได้มาใช้เป็นส่วนในการพัฒนาวงการเครื่องเย็นไทยและสามารถปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย เป็นของคนไทย เพื่อคนไทย ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพมีราคาต่ำลงและเป็นธรรม

ITC : I’m Taking Care all of You

บริษัทฯ จะคอยดูแลลูกค้าและพนักงานอย่างดีที่สุดเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน I Trust This Company.

 

ค่านิยม ขององค์กร

ต้องชัดเจน

ก่อนกระทำทุกๆส่วนของงานในองค์กร ต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น ข้อสงสัยต้องไม่มี ก่อนลงมือทำ และ พร้อมมีทางออกของปัญหา, รู้ทัน อะไรคือ ความเสี่ยงที่งานจะไม่เสร็จ

พร้อมเปลี่ยนแปลง ทุกกาลเวลา

หลายๆแนวทางที่เคยทำและประสพความสำเร็จ กับ คนรุ่นหนึ่ง อาจจะไม่สอดคล้อง กับ คนอีกรุ่นหนึ่ง สิ่งที่ต้องทำขึ้นก็คือ การเดินเข้าหาสื่อสาร และ เน้นที่ ผู้รู้ ต้องเป็น โค้ช ให้มากขึ้น

มีอำนาจ รับผิดชอบ

วางโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และ กำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการมอบอำนาจให้รุ่นน้องๆทำงาน จะทำให้มีเวลา ไปเป็น โค้ช ให้กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

เป็น เก่งแล ดี ศรีสังคม

ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพย์สินที่มีค่า จำเป็นต้องวางแผนบุคลากร และ กำหนด เพื่อค้นหาคนเก่ง คนดี มาเสริมทีม ให้สืบทอดงานเป็นหนึ่งในหัวใจ

อยู่มีสุข สนุกกับงาน

ดูแลทุกข์ แบ่งปันสุข เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี กับ เพื่อนพนักงาน ให้เป็นวาระสำคัญ

กำลังใจ มอบให้ทุกวี่วัน

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม, เท่าเทียมกัน รวมถึง การสื่อสารที่ชัดเจน และ การเห็นคุณค่าของคน

สนองตอบ ทุกเรื่องที่รับรู้

เป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สนองตอบการอย่างทันท่วงที สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท

เอาใจใส่ ในงานตน

มีการเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตอบโจทย์ในเหตุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

น่าเชื่อถือ ในสายตาคน

ตรงต่อสัญญาที่ให้ไว้แก่กัน เป็นความไว้วางใจ ที่ผู้ใช้บริการ หรือ รับบริการ มอบความเชื่อถือในความสามารถของการให้บริการของพวกเรา

อีกทั้งงานดี มีคุณภาพ

คุณภาพของสินค้าดี คุณภาพของบริการดี และ คุณภาพของส่งมอบงานตรงเวลา