โปรแกรมสำเร็จรูป ITCLink

โปรแกรมสำเร็จรูป ITCLink

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ชนิด Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็น,  การใช้พลังงาน,  การใช้น้ำ,  ระบบแจ้งเตือนข้อความผ่านมือถือ และอีเมล์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows สามารถแสดงผลข้อมูลทั้งในรูปแบบของกราฟและตัวเลข  มีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้ใช้ในอนาคต โดยสามารถกำหนดค่าความถี่ในการเก็บได้สูงสุดถึงทุก ๆ 5 วินาที และเก็บข้อมูลต่อเนื่องได้อย่างน้อย 10 ปี

นอกจากนี้แล้วโปรแกรมชุด ITCLink ยังรองรับการทำงานแบบ Server/Client ดังนั้นจึงทำให้สามารถควบคุมดูแลตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลการทำงานในระยะไกลแบบออนไลน์ได้อีกด้วย

<< กลับหน้างานบริการทั้งหมด