พ.ศ. 2560 - รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยกลุ่มวิศวกรคนไทยผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทำความเย็นอุตสาหกรรมในอันดับต้นๆของเมืองไทยโดยเฉพาะความเย็นในการถนอมอาหาร จากบริษัทที่เริ่มต้นธุรกิจเพียงเล็กๆ รับเหมาซ่อมระบบความเย็นในตู้คอนเทนเนอร์ เรียนรู้พัฒนาและพึ่งพาตนเองเรื่อยมาเติบโตแข็งแกร่งจนสามารถแข่งกับบริษัทต่างชาติได้และสามารถเอาชนะบริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกัน จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

          หัวใจหลักทางธุรกิจ (Core Bussiness) ของ ITC ประกอบการด้านจัดหา ออกแบบและติดตั้งระบบทำความเย็นในการถนอมอาหารกล่าวโดยรวมคือเป็นธุรกิจให้บริการทางวิศวกรรม ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินงานโครงการหนึ่งโครงการใดที่ ITC ได้รับงานมาแล้วนั้น ไม่ใช่เพียงแต่วิศกรเท่านั้นที่จะทำให้งานโครงการนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้แต่ทั้งองค์กรต้องร่วมกันเป็นหนึ่งเริ่มจากกระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนับตั้งแต่การประเมินราคา การออกแบบ การเขียนแบบ จัดซื้อ บัญชี โรงงาน วิศวกร รวมทั้งงานบุคคล พนักงานในองค์กรทุกคนจึงจะต้องถูกหล่อหลอมให้อยู่ในวัฒธรรมองค์กรเดียวกันเพื่อให้การทำงานแต่ละหน่วยมองหน่วยย่อยอื่นๆในองค์กรเปรียบเสมือนเป็นลูกค้าของตนให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าของตนและสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าพอใจได้หน่วยย่อยนั้นๆจำเป็นต้องทำตัวให้ เป็นผู้รับใช้ เป็นผู้ให้ ต้องเป็นผู้อ่อนน้อม

          องค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร นำมาสู่การพัฒนานวัตกรรม สร้างการเติบโตทางธุรกิจของ ไอ.ที.ซี. ด้วยความยั่งยืน (Sustainability) ผลิตภัณฑ์ของ ไอ.ที.ซี. จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบในสังคม

  • ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความปลอดภัย
  • การออกแบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานที่ยั่งยืน
  • บำรุงรักษาง่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  • ประหยัดพลังงาน
  • ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

          จุดเน้นในการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นแนวทางหลักในการ สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของไอ.ที.ซี.มาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งคุณค่ามอบตรงสู่ลูกค้าที่รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบหรืองานติดตั้งต่างๆบริษัทฯยังมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและวิชาชีพเป็นสำคัญ งบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ให้ไม่เพียงแต่ให้ได้งานตามเป้าหมายและถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น แต่บริษัทฯยังคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในระหว่างการดำเนินการของลูกค้าต่อไปในอนาคตด้วย โดยจะต้องให้ อยู่ในความเหมาะสมอาทิเช่น การออกแบบเครื่องจักรต้องง่ายต่อการบำรุงรักษาชั่วโมงการทำงานยาวนานขึ้นพลังงานที่ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดได้หรือแม้แต่น้ำที่ใช้ในขบวนการในระบบก็สามารถออกแบบให้ใช้น้ำได้ด้วยความประหยัดและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอีกทั้งยังร่วมเป็นกลไกสำคัญของสังคมที่ร่วมผลักดันให้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญ

Cooling BAtt Building อาคารหนึ่งเดียวในโลกที่นำสารทำความเย็นธรรมชาติคาร์บอนไดออกไซด์

 

          จึงได้รับ รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2560 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สันติประชาธรรม, ธนาคารแห่งประเทศไทย, SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย

<< กลับหน้าประวัติความเป็นมา