พ.ศ. 2558 - รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัล Thailand Energy Award

          ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 รางวัลระดับดี “ชุดระบายความร้อนชนิดไอระเหยแบบไม่ใช้พัดลม” (Fanless Evaporative Condenser) ใช้ในกระบวนการระบายความร้อน ให้แก่สารทำความเย็นโดยตรง เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานทางตรงคือ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุดระบายความร้อนหรือคอนเดนเซอร์ให้ได้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดระบายความร้อนหรือคอนเดนเซอร์ชนิดไอระเหยแบบมีพัดลมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

Cooling BAtt Building อาคารหนึ่งเดียวในโลกที่นำสารทำความเย็นธรรมชาติคาร์บอนไดออกไซด์

          และได้รับ รางวัล Thailand Energy Awards 2015 ด้านพลังงานสร้างสรรค์ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) : การพัฒนา นวัตกรรมของ ITC เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เมื่อจะสร้างสำนักงานแห่งใหม่จึงได้ออกแบบอาคารให้อยู่ภายใต้แนวคิดที่สะท้อนความเป็นตัวตนของ ไอ.ที.ซี. “Front Runner In Refrigeration” ประกอบกับความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคม ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

          จึงออกแบบนวัตกรรมระบบปรับอากาศ ที่ใช้คาร์บอนไดออกไซค์เป็นสารทำความเย็น และบริหารจัดการพลังงาน ให้ถูกต้องตามช่วงเวลา เพื่อกักเก็บพลังความเย็น จึงเสมือนหนึ่ง สำนักงานแห่งนี้มีแบตสำรองความเย็น “Cooling BAtt” อาคาร Cooling BAtt จึงเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการพลังงานของกลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ที่นอกจากช่วยประหยัดค่าไฟ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน และเป็น อาคารต้นแบบ ที่มีส่วนช่วยให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม มีพลังงานไฟฟ้าสำรองอย่างเพียงพอโดยไม่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการพลังงานของอาคาร Cooling BAtt ให้คุณประโยชน์กับทุกภาคส่วนในสังคม

          รางวัลที่ ITC ได้รับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนั้น ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในด้านวิศวกรรมการทำความเย็นไปสู่ระดับโลก แต่สิ่งสำคัญที่มิยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ คุณภาพงานของ ITC ที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าความรับผิดชอบต่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพันธกิจหลักขององค์กรที่จะนำเทคโนโลยีทันสมัยจากทั่วโลกมาถ่ายทอดให้กับวงการเครื่องเย็นไทย พัฒนาและประยุกต์ ให้เหมาะสมกับตลาดในประเทศเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และนำสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลก โดยให้บริการสมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาระบบและติดตั้ง จำหน่ายเครื่องจักรทำความเย็น รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านจัดวางระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

<< กลับหน้าประวัติความเป็นมา