บรรยากาศงานสัมมนาสู่เส้นทางสายวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ

บรรยากาศงานสัมมนาสู่เส้นทางสายวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ
ที่จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
โดยสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โดยหัวข้อสัมมนา มีดังนี้: -

สู่เส้นทางสายวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ ช่วงที่ 1
- ปฐมบท: การเริ่มต้นของวิศวกรรมปรับอากาศ 
o โดย ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา 
o กรรมการผู้จัดการ บจก. ไอ.ที.ซี. (1993)
o วิศวกรปรับอากาศดีเด่น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

- กระบวนท่า: ความหลากหลายในเส้นทาง HVAC 
o โดย คุณคมสันต์ ศรีพวาทกุล 
o กรรมการผู้จัดการ บจก. คาเรล (ประเทศไทย) 
o บุคลากรปรับอากาศดีเด่น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563

สู่เส้นทางสายวิชาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ ช่วงที่ 2
- Career Path: ความหลากหลายในเส้นทาง HVAC 
o โดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
o วิศวกรปรับอากาศดีเด่น สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

- ปัจฉิมบท: การมุ่งสู่ฝัน & ความสำเร็จ 
o โดย รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์
o รองประธาน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
o บุคลากรปรับอากาศดีเด่น ปี พ.ศ. 2559

สามารถชมได้ที่ช่อง Youtube สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย :
ตอนที่ 1: การเริ่มต้นของวิศวกรรมปรับอากาศ

ตอนที่ 2 : Career Path: ความหลากหลายในเส้นทาง HVAC

<< กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด