<< Back : Next >>

รางวัลธรรมาภิบาล ด้านปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2560

ได้รับ รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2560 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สันติประชาธรรม, ธนาคารแห่งประเทศไทย, SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย

<< กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด